Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία διεξάγεται μετά την ολοκλήρωση του 2ου εξαμήνου, έχει χαρακτήρα ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το θέμα, η περίληψη και η 3μελής συμβουλευτική επιτροπή δηλώνονται 2 φορές τον χρόνο, κατά την περίοδο δήλωσης μαθημάτων, στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Σπουδών: https://pgs.di.uoa.gr

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής:

  1. οι ΜΦ που προτείνουν δικό τους θέμα ΔΕ θα πρέπει να έχουν βρει επιβλέποντα καθηγητή ή ΕΔΙΠ και
  2. στην ιστοσελίδα των ΠΜΣ ανακοινώνονται έγκαιρα τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών από τους καθηγητές και ΕΔΙΠ.

Οι ΜΦ μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα με τα Πεδία Έρευνας (https://www.di.uoa.gr/research#tab-1263-3) στην οποία αναφέρονται και οι σχετικοί καθηγητές και ΕΔΙΠ.

Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του φοιτητή την οποία υποβάλει πριν το τέλος του Β' εξαμήνου και στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος Επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων.

Ο επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι καθηγητές ή ΕΔΙΠ του Τμήματος ή διδάσκων του ΠΜΣ. Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι διδάσκοντες στο ΠΜΣ ή άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή και άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ.

Ο επιβλέπων έχει καθήκον να ορίζει τα όρια του περιεχομένου της διπλωματικής εργασίας, να καθοδηγεί το φοιτητή στην εκτέλεση και τη συγγραφή της και να αποφασίζει για την ολοκλήρωσή της και την περίοδο εξέτασης. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής έχουν καθήκον να συμμετέχουν στην εξέταση της διπλωματικής εργασίας έως και 20 ημέρες μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Στην περίπτωση επιλογής της Αγγλικής γλώσσας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, η οποία υποβάλλεται στη ΣΕ.

Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να ακολουθεί πιστά τις σχετικές οδηγίες και το σχετικό πρότυπο που εμφανίζονται στο δεξιό μέρος της παρούσας ιστοσελίδας. Πριν από την ανάρτηση της διπλωματικής εργασίας, η Γραμματεία του ΠΜΣ ελέγχει αν το κείμενο ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και το πρότυπο.

Για να εγκριθεί η διπλωματική εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής σε δημόσια παρουσίαση. Για τη βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη της το κείμενο που έχει συγγράψει ο φοιτητής και την υποστήριξη της (παρουσίαση και απαντήσεις στις ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής). Η βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας από την εξεταστική επιτροπή γίνεται στην κλίμακα 1-10 και προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολόγησης των τριών μελών της εξεταστικής επιτροπής. Η διπλωματική εργασία εγκρίνεται εφόσον ο βαθμός της είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 5. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» του ΕΚΠΑ. Η ορκωμοσία των μεταπτυχιακών φοιτητών συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία αυτή και είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ορκωμοσίας.

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Διπλωματικής Εργασίας

Διαβάστε προσεκτικά τις επισυναπτόμενες αναλυτικές οδηγίες και ακολουθήστε τα επισυναπτόμενα πρότυπα. Το πρότυπο διπλωματικών εργασιών σε LaTeX αποτελεί ευγενική δημιουργία και προσφορά του απόφοιτου του Τμήματος μας Λαέρτη Μουστάκα.