Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΤΠΕ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στοχεύει στην εξειδίκευση και επιμόρφωση επαγγελματιών με έμφαση όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διοίκηση, εκπαίδευση, παραγωγή, κτλ. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους που ΔΕΝ έλαβαν πρόσφατα πτυχίο από Τμήματα Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Σκοπός του ΠΜΣ ΤΠΕ είναι:

  1. η ειδίκευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς,
  2. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  3. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Το ΠΜΣ ΤΠΕ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΠΜΣ απονέμεται ΔΜΣ στις «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» "M.Sc. in Information and Communication Technologies".