Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθιστώντας το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών απόλυτα προσηλωμένο και δεσμευμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Για την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών" καθώς και για τα αποτελέσματα της πρόσφατης αξιολόγησης του ΠΜΣ "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών" από τη ΜΟΔΙΠ του ΕΚΠΑ δείτε τα παρακάτω αρχεία.