Μαθήματα & Eξετάσεις

Βασικά Μαθήματα

Χειμερινό εξάμηνο

 • M110.IC1B Διαδραστικά Συστήματα
 • M121.IC1B Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα
 • M152.IC1B Συστήματα Πολυμέσων
 • M156.IC1B Σχεδίαση & Υλοποίηση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών
 • M163.IC1B Τεχνολογία Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Εαρινό Εξάμηνο

 • M108.IC1B Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • M111.IC1B Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
 • M118.IC1B Εφαρμογές Διαδικτύου
 • M124.IC1B Μηχανική Μάθηση
 • M125.IC1B Νέφη Υπολογιστικών Συστημάτων
 • M151.IC1B Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
 • M165.IC1B Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 •  

Μαθήματα Επιλογής

Χειμερινό εξάμηνο

 • M105.IC1Ε Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων
 • M112.IC1E Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • M113.IC1E Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό
 • M116.IC1E Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία
 • M117.IC1E Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης
 • M130.IC1E Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών
 • M131.IC1E Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα
 • M135.IC1E Προηγμένες Μέθοδοι Προγραμματισμού
 • M138.IC1E Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
 • M140.IC1E Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού
 • M144.IC1E Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Γραφικών
 • M147.IC1E Σύγχρονες Τεχνολογίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές
 • M149.IC1E Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
 • M150.IC1E Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών
 • M155.IC1E Συστήματα Ψηφιακής Ευρυεκπομπής
 • M161.IC1E Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας
 • M162.IC1E Τεχνικές Ιδιωτικότητας
 • M164.IC1E Τεχνολογίες Γνώσεων
 • M261-Μ280.IC1E Ειδικά θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εαρινό Εξάμηνο

 • M107.IC1Ε Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • M120.IC1E Κατανεμημένα Συστήματα
 • M126.IC1E Οπτικοποίηση Δεδομένων
 • M127.IC1E Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα
 • M133.IC1E Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
 • M143.IC1E Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
 • M146.IC1E Σύγχρονες Επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας
 • M157.IC1E Σχεδίαση & Χρήση Περιβαλλόντων η-Μάθησης
 • M170.IC1E Υπολογιστική Γλωσσολογία
 • M261-Μ280.IC1E Ειδικά θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 

Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) για κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα είναι 6.
 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α΄ Εξάμηνο

 • Βασικό μάθημα
 • Βασικό μάθημα
 • Βασικό μάθημα
 • Μάθημα επιλογής
 • Μάθημα επιλογής

Β΄ Εξάμηνο

 • Βασικό μάθημα
 • Βασικό μάθημα
 • Βασικό μάθημα
 • Μάθημα επιλογής
 • Μάθημα επιλογής

Γ΄ Εξάμηνο

 • Μάθημα επιλογής
 • Μάθημα επιλογής
 • Διπλωματική Εργασία (18 ECTS)

Ο αριθμός των μαθημάτων που δηλώνουν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) σε κάθε ένα εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών κάθε ΜΦ είναι αυστηρά 5.

Τα μαθήματα (βασικά και επιλογής) που δηλώνουν οι ΜΦ στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου μπορούν να αλλάξουν κατά τις δηλώσεις των επόμενων εξαμήνων φοίτησής τους.

 

Εξετάσεις και Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει:

 • να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων που έχει επιλέξει συγκεντρώνοντας έτσι εβδομήντα δύο (72) ECTS και
 • να έχει εγκριθεί η Διπλωματική του εργασία από την Εξεταστική Επιτροπή.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από το διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 και η επίδοση στο μάθημα θεωρείται επιτυχής εφόσον ο βαθμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 5. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 30 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η περίοδος των εξετάσεων (χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου ή της επαναληπτική) έχει διάρκεια τρεις εβδομάδες.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Περιεχόμενο Μαθημάτων