Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» 2021-22

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των φοιτητών δίνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://www.di.uoa.gr/ict

Πληροφορίες δίνονται επίσης από τη Γραμματεία του Τμήματος, (στα τηλ. 2107275192, 2107275173, e-mail: secretatdi [dot] uoa [dot] gr )

  • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 17/05/2021 έως 07/06/2021
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έως 30/06/2021
  • Έναρξη Μαθημάτων 04/10/2021

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 17/05/2021 έως 07/06/2021 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php