ΠΜΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Ανακοίνωση Επιλογής για το ακ. έτος 2022-23

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κατά τη Συνεδρίαση της 23/6/2022, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής του ΠΜΣ, αποφάσισε να γίνουν δεκτοί οι ακόλουθοι υποψήφιοι (Πίνακας 1 του συνημμένου αρχείου) για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανά ειδίκευση.