Εισαγωγή Φοιτητών

Στο ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α' κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από:

 • Τμήματα Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα Τμήματα Φιλολογίας (κυρίως κατεύθυνση Γλωσσολογίας).

Είναι όμως δυνατόν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα Τμήματα Θετικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις: πληροφορικής/προγραμματισμού από τους αποφοίτους γλωσσολογίας/φιλολογίας/ανθρωπιστικών σπουδών ή  γνώσεις γλωσσολογίας από  τους αποφοίτους   θετικών επιστημών. Το πρόγραμμα του ΔΠΜΣ περιλαμβάνει κατάλληλα μαθήματα υποβάθρου καθώς και σεμινάρια ή άλλες διευθετήσεις για την κάλυψη υποβάθρου για τους πτυχιούχους ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά και για τους  πτυχιούχους θετικών επιστημών.

Το ΔΠΜΣ δέχεται έως τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.


Τρόπος Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται σύμφωνα με το ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία. Δικαίωμα αίτησης έχουν και φοιτητές του Α' κύκλου σπουδών ΑΕΙ οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι την περίοδο εγγραφών στο ΔΠΜΣ.

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) δημοσιεύεται στην ιστοθέση του ΔΠΜΣ καθώς και στην ιστοθέση του Ε.Κ. «Αθηνά» προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο ΕΚΠΑ σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη ή τη νόμιμη παράτασή της.

Απαραίτητα δικαιολογητικά αίτησης:

 • Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται online σύμφωνα με το υπόδειγμα και ΔΕΝ υποβάλλεται ως PDF) 
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (ή υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους)
 • Αναλυτική βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση όσα ορίζει η σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ.
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία

Προαιρετικά δικαιολογητικά αίτησης:

 • Έως δύο συστατικές επιστολές κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (οι συστατικές μπορούν να υποβάλλονται ανοικτές ή κλειστές σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο υπόδειγμα)
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση, εάν υπάρχουν
 • Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψηφίου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

Με απόφαση της ΕΔΕ συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) μεταπτυχιακών φοιτητών. Κατά τη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι κρίνονται ως προς τρεις άξονες:

 • A. Επίδοση. Για τους ήδη αποφοίτους μετριέται με το βαθμό πτυχίου. Για τους φοιτητές με τον τρέχοντα μέσο όρο βαθμολογίας τους.
   
 • B. Υπόβαθρο. Κρίνεται με βάση τον μέσο όρο των επτά (7) καλύτερων βαθμών στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο υποψήφιος σε προπτυχιακά μαθήματα που ανήκουν στο συγκεκριμένο σύνολο που έχει οριστεί ως σχετικό με το ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία για τους φοιτητές που προέρχονται από Τμήματα Πληροφορικής και Τμήματα Φιλολογίας.
   
 • Γ. Γενική Αξιολόγηση. Περιλαμβάνει επιπρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του υποψηφίου, όπως σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, επίδοση σε διπλωματική ή πτυχιακή εργασία.

Κατά την κρίση της ΕΕ ορισμένοι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε προφορική συνέντευξη ώστε να σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα.

Η ΕΕ αξιολογεί τους υποψήφιους με βάση τους παραπάνω τρεις άξονες και εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία κάνει την τελική επιλογή. Οι επιλεγέντες φοιτητές οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο Α' κύκλου σπουδών πριν το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΔΠΜΣ. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής. Το δικαίωμα εγγραφής χάνουν και οι επιλεγέντες που δεν θα καταθέσουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής ενός ή περισσότερων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ οι επιλαχόντες, αν υπάρχουν.

Οι εγγραφές στο ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται τις πρώτες εβδομάδες του χειμερινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την ΕΔΕ.