Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία προέρχονται από:

Όλοι οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) μπορεί να αναθέτει διδακτικό έργο και σε:

  • καθηγητές άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ ή άλλου ΑΕΙ
  • ερευνητές από άλλα ερευνητικά κέντρα
  • επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, αναγνωρισμένου κύρους και με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ
  • επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος.

Πληροφορίες για τους διδάσκοντες εκτός του Τμήματος.