Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Για την απόκτηση του ΔΜΣ προσφέρονται βασικά (υποχρεωτικά) μαθήματα και μαθήματα επιλογής το καθένα από τα οποία έχει 6 ECTS.

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), από τις οποίες οι 90 πρέπει να προέρχονται από μαθήματα (15 μαθήματα των 6 Πιστωτικών Μονάδων) και οι υπόλοιπες 30 από την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Τα 8 από τα 15 μαθήματα (δηλαδή οι 48 από τις 90 Πιστωτικές Μονάδες μαθημάτων) πρέπει να προέρχονται από τα βασικά μαθήματα. Οι υπόλοιπες 42 Πιστωτικές Μονάδες (7 μαθήματα) μπορούν να συγκεντρωθούν από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρει το ΔΠΜΣ.

Η διπλωματική εργασία διεξάγεται στο Δ' Εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο 2ου έτους) και έχει χαρακτήρα ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό. Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων μπορεί να διεξάγεται και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωση του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ ή/και του μαθήματος.

Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι τρεις (3) ανά εβδομάδα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα ξεπερνά σε ποσοστό το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του προγράμματος των μαθημάτων του ΔΠΜΣ.

Η διδασκαλία κάθε μαθήματος είναι 13 εβδομάδες και δεν επεκτείνεται κατά την περίοδο των εξετάσεων ή και σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Ο φόρτος ενός μαθήματος των 6 ECTS αντιστοιχεί σε 150 ώρες / φοιτητή.
Οι πρόοδοι των μαθημάτων διεξάγονται στο μέσον της διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και όχι στις τελευταίες εβδομάδες του.
Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση ενός μαθήματος δεν περιλαμβάνει γραπτή ή προφορική εξέταση, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα κατάθεσης των εργασιών κατά την επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου αλλά στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται συντελεστής μειωμένης βαρύτητας της βαθμολογίας τους.
Κατά την ανάθεση εργασιών συνιστάται να λαμβάνεται υπόψη από τους διδάσκοντες το ημερολόγιο φόρτου εργασιών των φοιτητών.

Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών για να διδαχθεί ένα μάθημα επιλογής είναι πέντε (5), αλλά σε κάθε περίπτωση θα προσφέρονται τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα επιλογής στο 2ο (εαρινό) εξάμηνο και τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα επιλογής στο 3ο (χειμερινό) εξάμηνο. Θα γίνεται άτυπη δήλωση πριν την έναρξη του εξαμήνου για τον καθορισμό των μαθημάτων που θα διδαχθούν.

Ο βαθμός Διπλώματος υπολογίζεται με τα ECTS με βάση τον ακόλουθο τύπο:

όπου:
v=16 είναι ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που συνυπολογίζονται για τη λήψη πτυχίου (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας),
Μi είναι τα ECTS που αποδίδονται στο αντίστοιχο μάθημα (το ακαδημαϊκό έτος που οι φοιτητές εξετάζονται επιτυχώς σε αυτό),
Βi είναι ο προβιβάσιμος βαθμός που έλαβε ο φοιτητής στο αντίστοιχο μάθημα (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας).

Το ΔΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εφαρμόζει μια Πολιτική Ποιότητας η οποία εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Ποιότητας του ΕΚΠΑ.