Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Για την απόκτηση του ΔΜΣ προσφέρονται 25 μαθήματα το καθένα από τα οποία έχει 6 ECTS.

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), από τις οποίες οι 90 πρέπει να προέρχονται από μαθήματα (15 μαθήματα των 6 Πιστωτικών Μονάδων) και οι υπόλοιπες 30 από την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Τα 8 από τα 15 μαθήματα (δηλαδή οι 48 από τις 90 Πιστωτικές Μονάδες μαθημάτων) πρέπει να προέρχονται από τα βασικά μαθήματα. Οι υπόλοιπες 42 Πιστωτικές Μονάδες (7 μαθήματα) μπορούν να συγκεντρωθούν από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρει το ΔΠΜΣ.

Η διπλωματική εργασία διεξάγεται στο Δ' Εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο 2ου έτους) και έχει χαρακτήρα ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων μπορεί να διεξάγεται και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωση του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ ή/και του μαθήματος.

Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι τρεις (3) ανά εβδομάδα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα ξεπερνά σε ποσοστό το τριάντα πέντε τοις εκατό (20%) του προγράμματος των μαθημάτων.