Μαθήματα & Eξετάσεις

Οι υπερσύνδεσμοι στους τίτλους των μαθημάτων οδηγούν στην αναλυτική περιγραφή τους. 

1ο έτος: Χειμερινό Εξάμηνο

1ο έτος: Εαρινό Εξάμηνο

2ο έτος: Χειμερινό Εξάμηνο

Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) για κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα είναι 6.

2ο έτος: Εαρινό Εξάμηνο

                  Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

 

Εξετάσεις και Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει:

  1. να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων που έχει επιλέξει συγκεντρώνοντας έτσι ενενήντα (90) ECTS και
  2. να έχει εγκριθεί η Διπλωματική του εργασία από την Εξεταστική Επιτροπή.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από το διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 και η επίδοση στο μάθημα θεωρείται επιτυχής εφόσον ο βαθμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 5. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός 30 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση ενός μαθήματος δεν περιλαμβάνει γραπτή ή προφορική εξέταση, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα κατάθεσης των εργασιών κατά την επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου αλλά στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται συντελεστής μειωμένης βαρύτητας στη βαθμολογίας τους. Η περίοδος των εξετάσεων (χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου ή της επαναληπτική) έχει διάρκεια τρεις εβδομάδες.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ). Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, ν. 4485/2017).