Μαθήματα & Eξετάσεις

1ο έτος: Χειμερινό Εξάμηνο

 • Βασικά Μαθήματα
  • Μ901 Προγραμματισμός για Γλωσσική Τεχνολογία Ι       
  • Μ902 Βασικές Μαθηματικές Έννοιες στη Γλωσσική Τεχνολογία   
  • Μ903 Βασικές Αρχές Γλωσσολογικής ανάλυσης             
  • M116 Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία     
  • Μ904 Εισαγωγή στην Φωνολογία και στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος           

1ο έτος: Εαρινό Εξάμηνο

 • Βασικά Μαθήματα
  • Μ906 Προγραμματισμός για Γλωσσική Τεχνολογία ΙΙ
  • Μ124 Μηχανική Μάθηση
  • Μ908 Υπολογιστική Γλωσσολογία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Επεξεργασία και Διαχείριση Γλωσσικών Πόρων
  •  
 • Μαθήματα Επιλογής
  • Μ905 Ποσοτική Ανάλυση Γλωσσικών Δεδομένων
  • Μ907 Συστήματα Σύνθεσης και Αναγνώρισης Φωνής
  • M111 Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
  • M126 Οπτικοποίηση Δεδομένων
  • M151 Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
  • Μ925 Ειδικά Θέματα Γλωσσικής Τεχνολογίας Ι

2ο έτος: Χειμερινό Εξάμηνο

 • Μαθήματα Επιλογής
  • Μ909 Βαθιά Μάθηση με Εφαρμογές σε Γλωσσικά Δεδομένα
  • Μ910 Μοντελοποίηση Κειμενικής Κατανόησης
  • Μ911 Γλωσσική Επεξεργασία
  • Μ912 Συστήματα Ανάκτησης και Εξόρυξης Πληροφορίας από Κείμενα
  • Μ913 Διαλογικά Συστήματα και Φωνητικοί Βοηθοί
  • Μ914 Μηχανική Μετάφραση
  • Μ915 Συστήματα Κατανόησης και Παραγωγής Κειμένου
  • M156 Σχεδίαση & Υλοποίηση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών
  • M140 Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού / Πολυτροπική Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
  • M147 Σύγχρονες Τεχνολογίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές
  • M164 Τεχνολογίες Γνώσεων
  • Μ110 Διαδραστικά Συστήματα
  • M161 Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας
  • Μ930 Ειδικά Θέματα Γλωσσικής Τεχνολογίας ΙΙ

Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) για κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα είναι 6.

2ο έτος: Εαρινό Εξάμηνο

                  Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

 

Εξετάσεις και Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει:

 1. να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων που έχει επιλέξει συγκεντρώνοντας έτσι ενενήντα (90) ECTS και
 2. να έχει εγκριθεί η Διπλωματική του εργασία από την Εξεταστική Επιτροπή.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από το διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 και η επίδοση στο μάθημα θεωρείται επιτυχής εφόσον ο βαθμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 5. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός 30 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η περίοδος των εξετάσεων (χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου ή της επαναληπτική) έχει διάρκεια τρεις εβδομάδες.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ). Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, ν. 4485/2017).