Σκοπός

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Γλωσσική Τεχνολογία έχει ως αντικείμενο το διεπιστημονικό πεδίο της Γλωσσικής Τεχνολογίας όπου συνδυάζονται οι υπολογιστικές τεχνικές της Πληροφορικής με τη Γλωσσολογία.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:

  1. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων - ερευνητών σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης αλγορίθμων και πόρων έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της Γλωσσικής Τεχνολογίας,
  2. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας που σχετίζονται με την παρουσία της Ελληνικής γλώσσας στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή και με στην βιομηχανία με αντικείμενο την Γλωσσική Τεχνολογία.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Γλωσσική Τεχνολογία» (Μ.Sc. in Language Technology). Οι τίτλοι ΔΜΣ απονέμονται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά του συνεργαζόμενου Iνστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου.