Σκοπός

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Γλωσσική Τεχνολογία έχει ως αντικείμενο το διεπιστημονικό πεδίο της Γλωσσικής Τεχνολογίας όπου συνδυάζονται οι υπολογιστικές τεχνικές της Πληροφορικής με τη Γλωσσολογία.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:

  1. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων - ερευνητών σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης αλγορίθμων και πόρων έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της Γλωσσικής Τεχνολογίας,
  2. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας που σχετίζονται με την παρουσία της Ελληνικής γλώσσας στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή και με στην βιομηχανία με αντικείμενο την Γλωσσική Τεχνολογία.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Γλωσσική Τεχνολογία» (Μ.Sc. in Language Technology). Οι τίτλοι ΔΜΣ απονέμονται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά του συνεργαζόμενου Iνστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου.

Οι απόφοιτοι του ΔΜΠΣ Γλωσσική Τεχνολογία αποκτούν διαθεματική αντίληψη και δεξιότητες για την  συνθετική προσέγγιση των μαθηματικών και της πληροφορικής από τη μια και των επιστημών της γλώσσας από την άλλη.

Μέσα από την συνθετική προσέγγιση αναδεικνύονται οι δυνατότητες της Πληροφορικής, η οποία πλέον λειτουργεί ως επιστήμη που εξυπηρετεί όλες τις άλλες. Ταυτόχρονα γίνεται εμφανές το εύρος των επιστημών της γλώσσας, των οποίων τα αναλυτικά εργαλεία και οι δυνατότητες υποστήριξης βιομηχανικών εφαρμογών αγγίζουν την καθημερινότητα του πολίτη συνεισφέροντας καθοριστικά στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του.

Το ΔΠΜΣ έχει σχεδιαστεί για να  αποδίδει επιστήμονες με ειδικές δεξιότητες στους τομείς των Μεγάλων Δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης:

  • Στην Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science), με ειδίκευση στην ανάλυση γλωσσικών δεδομένων, ενός από τους κατεξοχήν τύπους Μεγάλων Δεδομένων.
  • Στη Τεχνητή Νοημοσύνη, με ειδίκευση στην επεξεργασία του φωνούμενου λόγου, περιοχή με τεράστιες σημερινές και μελλοντικές δυνατότητες σε όλες τις εφαρμογές επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής.
  • Στη Τεχνητή Νοημοσύνη, με ειδίκευση στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας (ανάπτυξη πόρων και λογισμικού) με στόχο εφαρμογές για περίπου κάθε δραστηριότητ

Πρόκειται για επιστήμονες που έχουν την δυνατότητα να:

  • υποστηρίξουν σημερινές και μελλοντικές ανάγκες τοπικής προσαρμογής (localization) λογισμικών,
  • εργαστούν πιο ανεξάρτητα στην έρευνα και τις εφαρμογές λόγω της διαθεματικής τους παιδείας,
  • να λειτουργήσουν συνθετικά σε διεπιστημονικές ομάδες.

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία έχουν σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα), όσο και σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, στην εκπαίδευση και σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα.