Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτηση του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ), αποφασίζει για την έγκριση ή μη κάθε αίτησης παράτασης ή αναστολής.