Υποχρεώσεις Φοιτητών

 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α' κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το ΕΚΠΑ εξασφαλίζει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία μέσω της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία.
   
 2. Κάθε φοιτητής μόλις εγγραφεί στο ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία θα πρέπει υποχρεωτικά να αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΚΛΕΙΔΙ με απόκτηση email του ΕΚΠΑ (οι οδηγίες και η βεβαίωση δίνεται από τη Γραμματεία) και να ενημερώνει άμεσα τη Γραμματεία γι' αυτό. Χωρίς την απόκτηση email του ΕΚΠΑ ο φοιτητής δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (όπως eclass, ερωτηματολόγια αξιολόγησης, αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ και επομένως δυνατότητα ορκωμοσίας).
   
 3. Με την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ τα μαθήματα τα οποία προτίθενται να παρακολουθήσουν το τρέχον εξάμηνο.
   
 4. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην οποία θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς.
   
 5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν διαλέξεις ή σεμινάρια του Τμήματος, παρουσιάσεις ή συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ.
   
 6. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, όπως το πρόγραμμα ERASMUS. Στην περίπτωση αυτή ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) που μπορούν να αναγνωρίσουν είναι τριάντα (30). Το ΠΜΣ μπορούν να παρακολουθούν και φοιτητές από διεθνή προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, όπως το πρόγραμμα ERASMUS.
   
 7. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή στις περιπτώσεις που:
  • έχει υπερβεί τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ, χωρίς να έχει περατώσει τις υποχρεώσεις για τη λήψη του ΔΜΣ,
  • έχει παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα του ΕΚΠΑ,
  • έχει υποβάλει αυτοδίκαια σχετική αίτηση,
  • έχει υποπέσει σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993), αντιγραφής ή λογοκλοπής κατά τις εξετάσεις ή κατά τη συγγραφή των προβλεπόμενων εργασιών του και ιδιαίτερα της διπλωματικής εργασίας του,
  • δεν έχει καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη φοίτησης.
    
 8. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντα του ΔΠΜΣ από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων του ΕΚΠΑ https://survey.uoa.gr. Η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων του ΔΠΜΣ ακολουθεί τις εκάστοτε οδηγίες της Α.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης). Τα ερωτηματολόγια συστήνεται να συμπληρώνονται μεταξύ της 8ης και 11ης εβδομάδας διδασκαλίας του μαθήματος. Τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης βαθμολογιών για όλα τα μαθήματα του ΔΠΜΣ. Στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων έχουν πρόσβαση τα μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) και οι διδάσκοντες του μαθήματος ενώ οι φοιτητές μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των μαθημάτων του ΔΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο e-class σε αντίστοιχη διεύθυνση.
   
 9. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
   
 10. Η αποφοίτηση - καθομολόγηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε χώρο του Τμήματος ή της Σχολής ή γενικότερα του ΕΚΠΑ παρουσία του Διευθυντή του ΔΠΜΣ ή του Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, εκπροσώπου του Πρυτάνεως. Εξαίρεση από την υποχρέωση καθομολόγησης μπορεί να χορηγηθεί σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις με αίτηση του ενδιαφερόμενου όπου θα αναφέρονται οι σοβαροί λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να εξαιρεθεί οι οποίοι και θα αιτιολογούνται πλήρως με συνημμένα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από αρμόδιες υπηρεσίες (είτε πρόκειται για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό είτε για σοβαρούς λόγους υγείας). Επίσης, στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να του αποσταλεί ο τίτλος σπουδών. Τα ανωτέρω θα πρέπει να προωθούνται προς έγκριση από τις πρυτανικές αρχές και να συνοδεύονται από τη θετική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης, το αίτημα δεν θα διαβιβάζεται προς έγκριση.
   
 11. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση παραρτήματος διπλώματος στην Ελληνική και στην Αγγλική χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.