Εκλογή εκπροσώπων φοιτητών του ΔΠΜΣ Γλωσσικής Τεχνολογίας

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 από 12:00 έως 14:00 μ.μ.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr.