Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στην ΕΔΕ του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γλωσσική Τεχνολογία»