Κατάθεση δικαιολογητικών δικαιούχων μετεγγραφής ακαδ. έτους 2020-21

11/12/2020

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα μας για το ακαδ. έτος 2020-21  να αποστείλουν ΟΛΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ηλεκτρονικά στη Γραμματεία μέσω της πλατφόρμας e-protocol: https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/metegrafis έως την Παρασκευή 18.12.20.

 

Σχετικά με την πλατφόρμα e-protocol διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  1. Προκειμένου να συνδεθούν θα χρειασθούν τους κωδικούς TAXISNET των ιδίων ή αν δεν διαθέτουν ενός εκ των δύο γονέων, του οποίου το ΑΦΜ αναγράφεται στην αίτηση που υπέβαλλαν στο Υπουργείο.
  2. Θα επιλέξουν Αίτηση Μετεγγραφής/Μετακίνησης.
  3. Στο πεδίο Προς: θα επιλέξουν Γραμματεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
  4. Στα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο,  Κινητό τηλ., ΑΦΜ, Δ/νση Κατοικίας εμφανίζονται συμπληρωμένα τα στοιχεία του δικαιούχου (εφόσον έχει κωδικό ΤΑΧΙSNET) ή του γονέα ο οποίος έχει κάνει σύνδεση με το TAXISNET.
  5. Στο πεδίο Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση μου για μετεγγραφή καταχωρείται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του δικαιούχου (φοιτήτριας ή φοιτητή) που μετεγγράφεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
  6. Στα επισυναπτόμενα έγγραφα επισυνάπτεται καταρχήν η εκτυπωμένη Αίτηση – Έγκριση μετεγγραφής από το Υπουργείο.
  7. Επισυνάπτονται επίσης ΟΛΑ τα δικαιολογητικά  που αναγράφονται στην Αίτηση – Έγκριση μετεγγραφής από το υπουργείο.

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’αριθ. 149130/Ζ1/2-1-2020 εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΡΝ5Μ46ΜΤΛΗ-5ΚΠ): «Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς ή ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, που συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής/μετακίνησης, καθώς και σε περίπτωση μη απόδειξης των δηλωθέντων στοιχείων μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει περί τούτου εγγράφως και το συντομότερο δυνατό το Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών χάνει το δικαίωμα μετεγγραφής/μετακίνησης».

 

Η Γραμματεία του Τμήματος μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και επικύρωση των αποτελεσμάτων από την Συνέλευση του Τμήματος, θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση τους, για το αν γίνονται δεκτοί για μετεγγραφή στο Τμήμα μας.

 

Οι τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση της Γραμματείας για την διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής τους.