Παράταση Προκήρυξης Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος εως 02/04/21

26/03/2021
  • Υποβολή αιτήσεων: Από 8 Μαρτίου έως και 2 Απριλίου 2021
     
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Απρίλιος 2021 στη διεύθυνση: http://www.di.uoa.gr/announcements
     
  • Έναρξη Εκπόνησης Διατριβής: Μάιος 2021

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 08.03.2021 έως 02.04.2021 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.di.uoa.gr/studies/graduate/phd και στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 7275228, 210 7275192,email: secretatdi [dot] uoa [dot] gr)