Έγκριση προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης υποτρόφων στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 15994/2021 πρόσκλησης

10/05/2021

Tο Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφάσισε την αποδοχή των προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης υποτρόφων στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 15994/2021 πρόσκλησης (ΑΔΑ: 9ΡΓΒ46ΨΖ2Ν-ΟΞΘ, με ημερομηνία
ανάρτησης 09/05/2021).

Κατά της απόφασης οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών.

Κατηγορία