Κατατακτήριες εξετάσεις 2020-2021

11/05/2021

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1818/24.4.2021 περί διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση.

Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία  Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 Κ.Υ.Α. (Β’ 1682), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 (Β’ 1872) Κ.Υ.Α.

 

Ο εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα καθώς και την  απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης / δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα ώρες (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 (Β’ 1872) Κ.Υ.Α. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων:

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Τετάρτη 26.5.21, 11:00-14:00

Δομές Δεδομένων και

Τεχνικές Προγραμματισμού

Πέμπτη 27.5.21, 11:00-14:00

Διακριτά Μαθηματικά

Παρασκευή 28.5.21, 12:00-15:00

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο μεγάλο αμφιθέατρο του Τμήματός.