Ανακοινοποίηση -Προκηρύξεις εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. με θητεία δύο ετών από 01-12-2021

17/09/2021

Προκηρύξεις των εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους α) στη Γενική Συνέλευση και β) στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών, με θητεία δύο (2) ετών από 01-12-2021.

Η Ανακοινοποίηση στο ορθό αφορά στον τρόπο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 136/03-08-2021, τ. Α΄, άρθρ. 192).

Κατηγορία