Μεταφορά θέσης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

15/09/2021

Καλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής τους στο Τμήμα μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’) και στο άρθρο 2 της Υ.Α.  143458/Ζ1 (ΦΕΚ 2011/16.9.2015 τ.Β’) να υποβάλουν αίτηση  στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας:

Αίτηση Κατάθεσης Δικαιολογητικών Μεταφοράς Θέσης Υπηρετούντων στις Ένοπλες
Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2022

Απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση) :

  1. Πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησης,
  2. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο όποιο θα αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας

Επισημαίνεται ότι αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας συμφώνα με την Υ.Α με αρ.  87763/Ζ1 (ΦΕΚ 2766 Β ́) και η συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η Γραμματεία της Σχολής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής του, και προβαίνει στην εγγραφή του, εφόσον αποσταλεί υπηρεσιακά ο φάκελός του με τη βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

Κατηγορία