Κατάθεση δικαιολογητικών εισαγομένων – επιτυχόντων με την κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε και αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. ακαδ. έτους 2021-2022.

24/09/2021

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν στο Τμήμα μας με την ανωτέρω κατηγορία για το ακαδ. έτος 2021-22, να προσέλθουν την Τετάρτη 29/9/2021 στις 11:00 π.μ.  όσων το επίθετο αρχίζει από Α έως Κ και στις 12:30 μ.μ  όσων το επίθετο αρχίζει από Μ έως Ω  στην αίθουσα Ε’ δίπλα στη Γραμματεία προκειμένου να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην υπ. αριθμ. Φ.152/118927/Α5/22.9.21 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (επισυνάπτεται).

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή εναλλακτικά, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει καινούρια ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έγκριση τους από τη Συνέλευση του Τμήματος.