Προκήρυξη θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου | «Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική»

14/10/2021

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ προκηρύσσει μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για την Α΄ Καρδιολογική Κλινική και Ομώνυμο (Α΄ Καρδιολογικό-Αιμοδυναμικό) Εργαστήριο με γνωστικό αντικείμενο:
«Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική»

- Αντικείμενο απασχόλησης: Διδακτικό και ερευνητικό έργο
- Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου
- Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/08/2022, με δυνατότητα ανανέωσης έως 3 ακαδημαϊκά έτη
- Αμοιβή: 650 Ευρώ μικτά μηνιαίως
- Τόπος παροχής υπηρεσιών: Α΄ Καρδιολογική Κλινική και Ομώνυμο (Α΄ Καρδιολογικό Αιμοδυναμικό)
Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
• Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής στην ιστοσελίδα
https://grammateia.med.uoa.gr/viewtopic.php?f=29&t=12
• Αντίγραφο Πτυχίου Πληροφορικής ή Τμήματος/Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών
Υπολογιστών ή Τμήματος/Σχολής Πολυτεχνείου/Πανεπιστημίου με συναφές αντικείμενο
• Διδακτορική Διατριβή με συναφές αντικείμενο
• Εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο τουλάχιστον 12 μηνών
• Καλή γνώση στη μηχανική μάθηση και την επεξεργασία ιατρικών σημάτων και εικόνων
• Τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις με θέμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα (Μέχρι 5 σελίδες)

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται η 12/10/2021 και λήξης η 26/10/2021 και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής κατά το ωράριο λειτουργίας της ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο secratmed [dot] uoa [dot] gr