Αίτηση για υπαγωγή φοιτητών ΠΠΣ σε καθεστώς μερικής φοίτησης

14/02/2022

Oι φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που επιθυμούν να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης και ανήκουν στις εξής κατηγορίες: (σχετική η 981 Απόφαση Συγκλήτου ΕΚΠΑ, ΦΕΚ 133/19.01.2022, τ.Β’):

  1. α) φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. προ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (για τους οποίους εξακολουθεί και ισχύει η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011) και αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα,
    β) φοιτητές με αναπηρία που έχουν εισαχθεί προ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
  2. αθλητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ύστερα και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4777/2021,

καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος έως 14/3/2021 (με αναδρομική ισχύ για το ακαδ. έτος 2021-22) μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας την αίτηση 01.Γενική Αίτηση για Φοιτητικά Θέματα και συμπληρώνοντας στο πεδίο: «Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση μου για» υπαγωγή σε καθεστώς μερικής φοίτησης και συμπληρώνοντας και τον αντίστοιχο λόγο πχ. «εργαζόμενος φοιτητής».

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο συνημμένο αρχείο