Νέα θέση εργασίας - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

15/04/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία(1) εξωτερικό/ή συνεργάτη/ιδα για την κάλυψη των αναγκών αναφορικά με την Τεχνική υποστήριξη της πιλοτικής εφαρμογής του Παρατηρητηρίου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοίκηση της Πράξης» της Πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» με MIS 5124310
http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/1-mis-5124310