Πρόγραμμα ΙΚΥ ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε Διεθνείς Διαγωνισμούς