Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκή Εμπειρία 2022-2023

05/08/2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών"
 
 

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 58565/6.6.2022 (κωδ.ΕΔΒΜ191) πρόσκλησης για την πρόσληψη νέων επιστημόνων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23» (ΑΔΑ:ΡΨΞΑ46ΜΤΛΡ-00Σ) καθώς και της υπ΄ αριθμ. 60330/20.6.2022 (AΔA:ΨΒΠΑ46ΨΖ2Ν-82Ρ) απόφασης της Συγκλήτου περί κατανομής 3 θέσεων στο Τμήμα μας προκηρύσσονται 3 θέσεις ως εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1ο (1 Διδάσκων)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  1. ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ (Π.Μ.), 7ο εξάμηνο
  2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Π.Μ.) 8ο εξάμηνο
  3. ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ (ΔΠΜΣ ΑΛΜΑ), 1ο εξάμηνο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 2ο (1 Διδάσκων)
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΥΜ), 3ο εξάμηνο
  2. ΑΝΑΛΥΣΗ/ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ(Π.Μ.), 6ο εξάμηνο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 3 (1 διδάσκων)
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

  1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (Π.Μ.), 8ο εξάμηνο
  2. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Π.Μ.), 8 ο εξάμηνο