Εγγραφές επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022, πασχόντων και μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

01/09/2022

Η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2022 (και το 10%) και της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις και της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr από Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022  έως και Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στο ανωτέρω διάστημα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά,  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2022.

Για την είσοδό τους  στην ηλεκτρονική εφαρμογή:

 1. Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2022, εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου ως όνομα χρήστη και ως κωδικό ασφαλείας (password), τον ίδιο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
 2. Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2022, εισάγονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Αίτησης-Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων, χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο και ως κωδικό ασφαλείας αυτόν που ήδη έχουν διαμορφώσει για την πρόσβαση στο Μηχανογραφικό Δελτίο σοβαρών Παθήσεων

Ειδικά για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα υπάρχει υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες για θέματα πρόσβασης στην εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Εγγραφών. Σε κάθε περίπτωση, προς διευκόλυνση  όλων των επιτυχόντων, στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα παρέχεται αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης με οδηγίες για κάθε βήμα της εφαρμογής.

Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες είχαν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, είναι υποχρεωμένοι μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, να δηλώσουν τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι, αιτούμενοι έτσι, ταυτόχρονα τη διαγραφή τους από αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους.

Οι επιτυχόντες που είχαν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, αλλά έχουν προχωρήσει ήδη στη διαγραφή τους, απευθυνόμενοι κατευθείαν στη Γραμματεία του παλαιού Τμήματος/Σχολής  το προηγούμενο διάστημα (πριν την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας), είναι επίσης υποχρεωμένοι να δηλώσουν στο ίδιο σημείο της ηλεκτρονικής εφαρμογής το  Τμήμα ή Σχολή  της προηγούμενης εγγραφής.  

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή τους, πρώτα αναζητώντας το Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο) στο οποίο εντάχθηκε το παλαιό Τμήμα και εν συνεχεία το παλαιό Τμήμα του ΤΕΙ, από το οποίο επιθυμούν να διαγραφούν. Προς διευκόλυνση των αιτούντων, στο μενού Στοιχεία Τμημάτων παρέχεται αναλυτική λίστα, με την αντιστοίχιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια  στα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής λειτουργίας τους.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο τους στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Μεταξύ των υπόλοιπων στοιχείων που ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει στην ηλεκτρονική  αίτησης εγγραφής του, είναι ο αριθμός ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, ο οποίος συνήθως εμφανίζεται προσυμπληρωμένος  με την αντίστοιχη τιμή, που ο ίδιος χρήστης συμπλήρωσε στο Μηχανογραφικό Δελτίο του, διατηρώντας όμως τη δυνατότητα τροποποίησης.

Κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Εγγραφής, οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω σχετικών μηχανισμών της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι, η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε περαιτέρω διαδικασίες.

Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα αναίρεσης αίτησης εγγραφής που έχει καταχωρισθεί και έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Έτσι στην περίπτωση που κάποιος διαπιστώσει λανθασμένα στοιχεία στην αίτησή του κατόπιν της οριστικής υποβολής της, έχει τη δυνατότητα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος να προχωρήσει σε αναίρεση της λανθασμένης αίτησης και την υποβολή νέας. Για τη διαδικασία της αναίρεσης ο χρήστης χρειάζεται να συμπληρώσει τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και τον Αρ.Πρωτ. της προς κατάργηση αίτησης.

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, αφού πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική εγγραφή, θα πρέπει να στείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος: secretatdi [dot] uoa [dot] gr (από την Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό τους) με θέμα: «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 5%» τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας (και τις δύο όψεις)
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε
  α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται  κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε
  β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.
 4. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Μετά την λήξη της προθεσμίας (9/9/2022) και αφού λάβουμε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τις καταστάσεις των φοιτητών που έκαναν την ηλεκτρονική εγγραφή οι νεοεισαχθέντες στο Τμήμα μας φοιτητές με την κατηγορία των Πανελλαδικών Εξετάσεων και της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα λάβουν σύντομα SMS και email στα στοιχεία που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας.

Το μήνυμα που θα λάβουν θα περιλαμβάνει τον Αριθμό Μητρώου τους και τις ακόλουθες οδηγίες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας.

Θα επισκεφθούν τη σελίδα http://webadm.uoa.gr  θα προβούν στη σχετική Αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσμους: “Αίτηση Νέου Χρήστη” -- > “Προπτυχιακοί Φοιτητές”

Κατά τη διαδικασία εγγραφής και προκειμένου να αναγνωριστούν από το σύστημα θα τους ζητηθεί να δώσουν:

 • τον Πλήρη Αριθμό Μητρώου δηλαδή 13 ψηφία: 1115 ακολουθούμενο από το έτος εισαγωγής 2022 και τον 5ψήφιο Αριθμό Μητρώου (5 τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου)
 • τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Ο αριθμός ταυτότητας θα πρέπει να αποδίδεται χωρίς κενά και με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες όπου αυτό χρειάζεται)
 • Μετά την αναγνώριση από το σύστημα, θα τους ζητηθεί να δώσουν το Ονοματεπώνυμο τους με χρήση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων (ακριβώς όπως αναγράφεται στην αστυνομική τους ταυτότητα).  Πρέπει να δώσουν επακριβώς το όνομα και το επώνυμο τους και όχι κάποιο υποκοριστικό (π.χ. Κωνσταντίνος και όχι Κώστας).
 • Μετά την ορθή συμπλήρωση και υποβολή αυτών των στοιχείων, θα τους ανακοινωθεί ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης τους, καθώς και ένας αριθμός PIN (τον οποίο πρέπει να αποθηκεύσουν), γιατί θα τους χρησιμεύσει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού τους όταν εγκριθεί η αίτησή τους από την Γραμματεία του Τμήματος (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
 • Κατόπιν θα ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους ανατρέχοντας στην σελίδα http://webadm.uoa.gr ακολουθώντας τον σύνδεσμο ενεργοποίηση λογαριασμού και εισάγοντας το PIN που έχουν αποθηκεύσει.
 • Εφόσον εγκριθεί η αίτηση τους θα τους ζητηθεί να ορίσουν ένα Password χρησιμοποιώντας ως Username το sdi22XXXXX (τα τελευταία 5 ψηφία του αριθμού μητρώου τους) που θα χρησιμοποιούν εφεξής για την είσοδό τους σε όλες τις υπηρεσίες.

Μετά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική Γραμματεία θα ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr/   Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ προκειμένου να καταθέσουν δικαιολογητικά και να λάβουν πιστοποιητικό σπουδών (βεβαίωση εγγραφής).

Θα επιλέξουν τον σύνδεσμο: Νέα αίτηση κάνοντας σύνδεση με τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό (δηλαδή χρησιμοποιώντας το username το και password που έχουν ήδη αποκτήσει κατά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική Γραμματεία) και θα επιλέξουν την αίτηση 10. Υποβολή Δικαιολογητικών Πρωτοετών συμπληρώνοντας την αίτηση και επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ηλεκτρονική εγγραφή από το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα  (επισυνάπτεται)
 3. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις)
 4. Πιστοποιητικό  γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (για  τους  άντρες  προκειμένου  να  συμπληρωθούν σωστά τα στοιχεία τους και να εκδοθεί πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση)
 5. Επιπλέον οι υπαγόμενοι στην κατηγορία «Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης»  πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι.  Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφησαν σ’ αυτόν από Δήμο των ανωτέρων Νομών.

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών θα λάβουν στον φοιτητικό τους λογαριασμό e-mail (o οποίος για τους φοιτητές του Τμηματός μας ενεργοποιείται αυτόματα με την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική Γραμματεία) και οι φοιτητές έχουν πρόσβαση κάνοντας είσοδο στην ιστοσελίδα https://webmail.noc.uoa.gr/src/login.php (χρησιμοποιώντας το username και password που όρισαν κατά την εγγραφή τους στην Ηλεκτρονική Γραμματεία) Πιστοποιητικό / Βεβαίωση Εγγραφής.

Κατόπιν μπορούν να κάνουν αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα – πάσο στην ιστοσελίδα https://academicid.minedu.gov.gr/.

Το προσωπικό της Γραμματείας συγχαίρει τους πρωτοετείς φοιτητές και τους εύχεται καλή φοίτηση στο Τμήμα.

Όλα τα αιτήματα ικανοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος: secretatdi [dot] uoa [dot] gr  στέλνοντας μήνυμα από τον φοιτητικό τους λογαριασμό e-mail.