Υπαγωγή φοιτητών ΠΠΣ σε καθεστώς μερικής φοίτησης 2022-23

07/09/2022

Oι φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που επιθυμούν να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης και ανήκουν στις εξής κατηγορίες: (σχετική η 981 Απόφαση Συγκλήτου ΕΚΠΑ, ΦΕΚ 133/19.01.2022, τ.Β’):

 1. α) φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. προ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (για τους οποίους εξακολουθεί και ισχύει η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011) και αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα,
  β) φοιτητές με αναπηρία που έχουν εισαχθεί προ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
 2. αθλητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ύστερα και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4777/2021,

καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος έως 30/9/2022 (για το ακαδ. έτος 2022-23) μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας την αίτηση 01.Γενική Αίτηση για Φοιτητικά Θέματα και συμπληρώνοντας στο πεδίο: «Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση μου για» υπαγωγή σε καθεστώς μερικής φοίτησης και συμπληρώνοντας και τον αντίστοιχο λόγο πχ. «εργαζόμενος φοιτητής»

Προσκομίζοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

 • Εργαζόμενοι φοιτητές: Βεβαίωση από την Υπηρεσία (εφόσον πρόκειται για Δημόσια Υπηρεσία)  ή Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη που εκδίδεται μέσω gov.gr (εναλλακτικά η βεβαίωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής), ότι ο φοιτητής εργάζεται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα.
 • Φοιτητές με αναπηρία: Πιστοποιητικό Πάθησης (εφόσον δεν το έχουν καταθέσει με την εγγραφή τους) της ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Νοσοκομείου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ. 25Ι/171726/Α5/4-11-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην πιστοποίηση από τα ΚΕ.Π.Α.. συγκεκριμένων κατηγοριών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.
 • Αθλητές (μόνο όσοι υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4777/2021) Δηλαδή να ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και για όσα έτη καταλαμβάνουν διακρίσεις, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δυο ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.  Προσκόμιση δικαιολογητικών, εφόσον δεν υπάρχουν στον φάκελο εγγραφής τους,
 • Αθλητές που συμμετείχαν έστω άπαξ σε Ολυμπιακούς αγώνες: Προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, εφόσον δεν υπάρχει στον φάκελο εγγραφής τους, ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης μετείχαν σε Ολυμπιακούς αγώνες.
 • Αθλητές που συμμετείχαν έστω άπαξ σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και Ολυμπιακούς Αγώνες κωφών: Προσκόμιση βεβαίωσης, εφόσον δεν υπάρχει στον φάκελο εγγραφής τους, της ειδικής επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, από την οποία έχουν χαρακτηριστεί αθλητές.

Διαδικασία:

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων φοιτητών διαβιβάζονται στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών για την έγκριση υπαγωγής τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, μαζί με τη σχετική εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία θα ορίζει και τον αριθμό των μαθημάτων που θα μπορεί να δηλώνει κάθε φοιτητής μερικής φοίτησης.

Σύμφωνα με της από 7/2/2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματός, ο μέγιστος αριθμός  μαθημάτων τα οποία μπορεί να επιλέγει κάθε φοιτητές μερικής φοίτησης  ορίζονται  στο ήμισυ του αριθμού των μαθημάτων που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό έτος, και συγκεκριμένα:

 • 5 μαθήματα για του φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έτος σπουδών,
 • 8 μαθήματα για όσους βρίσκονται στο 2ο έτος
 • 10 μαθήματα για όσους βρίσκονται στο 3ο και 4ο έτος
 • και 12 για όσους βρίσκονται στο 5ο έτος και άνω.

Διευκρινήσεις:

 1. Οι φοιτητές που λόγω εργασίας είχαν υπαχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κατά το ακαδ. έτος 2021-22 οφείλουν να επικαιροποιήσουν την βεβαίωση εργοδότη στέλνοντας την μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον φοιτητικό τους λογαριασμό e-mail σε αυτόν της Γραμματείας secretatdi [dot] uoa [dot] gr με θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ.  
  Προσοχή η βεβαίωση εργοδότη πρέπει να αναφέρει ότι ο φοιτητής εργάζεται τουλάχιστον 20ώρες την εβδομάδα και να έχει εκδοθεί από Δημόσια υπηρεσία ή μέσω gov.gr ή να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών δεν αφορά τις άλλες κατηγορίες δικαιούχων μερικής φοίτησης.
 3. Ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, όπως προβλέπεται στα εδάφια 2 και 3 της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4777/2021, εφαρμόζεται για όλες τις ως άνω κατηγορίες φοιτητών που υπάγονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης.
 4. Οι παροχές των φοιτητών που εμπίπτουν σε καθεστώς μερικής φοίτησης είναι ίδιες με αυτές των φοιτητών πλήρους φοίτησης.