Πρόσκληση για απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ) για το ακαδ. έτος 2022-23

20/09/2022

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και την έγκρισή της από τη Σύγκλητο, η βεβαίωση ΠΔΕ χορηγείται αποκλειστικά σε όσους φοιτητές ή απόφοιτους του Τμήματος αξιολογηθούν επιτυχώς σε συγκεκριμένη ομάδα μαθημάτων με συνολικά 30 ECTS. Συγκεκριμένα, η βεβαίωση ΠΔΕ χορηγείται όταν ο φοιτητής έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σε:

  1. Τρία Υποχρεωτικά Μαθήματα ΠΔΕ (Πίνακας 1 στο συνημμένο αρχείο), τα οποία ανήκουν στα προσφερόμενα Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος και τα οποία καλύπτουν βασικά θέματα εισαγωγής στην παιδαγωγική, τη διδακτική του αντικειμένου, βασικά θέματα διαχείρισης της τάξης και πρακτική στη διδασκαλία σε επίπεδο μικροδιδασκαλίας.
  2. Δύο κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα ΠΔΕ, από τα προσφερόμενα του Πίνακα 2 (στο συνημμένο αρχείο). Τα μαθήματα ΥΣ08 & ΥΣ22 ανήκουν στα Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ) του ΠΠΣ του Τμήματος, ενώ τα υπόλοιπα στα Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΜ) που προσφέρονται από άλλα τμήματα του ΕΚΠΑ

Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Βεβαίωσης ΠΔΕ, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος έως Τρίτη 27/09/2022 μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας την αίτηση 01.Γενική Αίτηση για Φοιτητικά Θέματα και συμπληρώνοντας στο πεδίο: «Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση μου για» παρακολούθηση του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Στην αίτηση θα πρέπει να επισυναφθεί η Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, που βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να αποθηκευτεί σε pdf (επεξεργάσιμη μορφή).

Κατηγορία