Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για την επιλογή ακαδημαϊκών υποτρόφων)

21/09/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με γνωστικό αντικείμενο: «Βάσεις Δεδομένων» .

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται η 20/9/2022 και λήξης η 4/10/2022 και ώρα 15:00.