Πρόγραμμα Διδακτικής Επάρκειας: επιλογή φοιτητών

07/10/2022

Το Τμήμα αποφάσισε να γίνουν δεκτές/οί όλες/οι οι φοιτήτριες/ες που έκαναν αίτηση για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα ΠΔΕ.

Επισημαίνεται ότι για τα υποχρεωτικά μαθήματα υπάρχουν υποχρεωτικές παρουσίες. Γίνονται δεκτές δύο απουσίες ανά μάθημα.

Το μάθημα "Οι ΤΠΕ στη Μάθηση" θα πραγματοποιείται στην αίθουσα ΣΤ Δευτέρα 9-11.

Κατηγορία