Προκήρυξη Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 2022-23

07/10/2022

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις ενδεικτικές ερευνητικές περιοχές του Τμήματος.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι όσοι πληρούν τα εξής τυπικά προσόντα: 

 • Βασικό τίτλο σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, ή ισότιμο τίτλο με τους απονεμόμενους στην Ελλάδα αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής (αν το πτυχίο είναι από Α.Ε.Ι. αλλοδαπής πρέπει να συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική, στις Τηλεπικοινωνίες, ή σε κάποια από τις διεπιστημονικές περιοχές που θεραπεύουν τα Διατμηματικά ΠΜΣ στα οποία συμμετέχει το Τμήμα, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του (δεν απαιτείται στην περίπτωση ενιαίου & αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου).
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι επίσης μεταπτυχιακοί φοιτητές που διανύουν το τελευταίο εξάμηνο φοίτησής τους και αναμένεται να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μέχρι την έναρξη εκπόνησης της διατριβής τους. Πληροφορίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής καθώς και για τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων βρίσκονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και να υποβληθεί online και όχι σε μορφή αρχείου PDF)
 2. Τίτλος προπτυχιακών σπουδών με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
 3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα1 με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
 4. Αναλυτικές βαθμολογίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 6. Έως τρεις (0-3) συστατικές επιστολές
 7. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2
 8. Πιστοποιητικά γνώσης άλλων γλωσσών, αν υπάρχουν
 9. Αποδεικτικά ερευνητικής / επαγγελματικής δραστηριότητας, αν υπάρχουν (δεν είναι απαραίτητο στην περίπτωση ενιαίου & αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου) 0000947557
 10. Μία φωτογραφία (μπορεί να επισυνάπτεται ψηφιακά στο συμπληρωμένοέντυπο της αίτησης)
 11. Φωτοτυπία δύο όψεων ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Υποβολή αιτήσεων: Από 10 Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου 2022

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Νοέμβριος 2022 στη διεύθυνση: http://www.di.uoa.gr/announcements

Έναρξη Εκπόνησης Διατριβής: Δεκέμβριος 2022

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 10.10.2022 έως 31.10.2022 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.di.uoa.gr/studies/phd και στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 7275228, 210 7275192, email: secretatdi [dot] uoa [dot] gr)