Κατάθεση δικαιολογητικών μετεγγραφέντων φοιτητών ακαδ. έτους 2022-23

07/11/2022

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα μας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, που έχουν δεσμευτεί να καταθέσουν κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ηλεκτρονικά στη Γραμματεία μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων στην ιστοσελίδα  https://eprotocol.uoa.gr/ από Δευτέρα 7 έως Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022.

  1. Προκειμένου να συνδεθούν θα χρειασθούν τους κωδικούς του TAXIS NET των ιδίων ή αν δεν διαθέτουν ενός εκ των δύο γονέων, του οποίου το ΑΦΜ αναγράφεται στην αίτηση που υπέβαλλαν στο Υπουργείο
  2. Θα επιλέξουν την 09. Αίτηση Μετεγγραφής/Μετακίνησης
  3. Στο πεδίο Προς: θα επιλέξουν το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  4. Στα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο,  κινητό τηλέφωνο, ΑΦΜ, Δ/νση Κατοικίας εμφανίζονται συμπληρωμένα τα στοιχεία των ίδιων (εφόσον έχουν κωδικούς ΤΑΧΙS NET) ή του γονέα ο οποίος έχει κάνει σύνδεση με τους κωδικούς του TAXIS NET
  5. Στο μεγάλο πεδίο της Αίτησης θα πρέπει να συμπληρώσουν: Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση μου για μετεγγραφή και να καταχωρήσουν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του φοιτητή/της φοιτήτριας που μετεγγράφεται στο Τμήμα μας
  6. Στα επισυναπτόμενα έγγραφα θα πρέπει καταρχήν να επισυνάψουν την Αίτηση – Έγκριση μετεγγραφής από το Υπουργείο και στη συνέχεια
  7. ΟΛΑ τα δικαιολογητικά  που αναγράφονται στην Αίτηση – Έγκριση μετεγγραφής
  8. Ταυτότητα (και οι δύο όψεις)
  9. 1 φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)

Διευκρίνιση:

Όσον αφορά την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αδελφού του δικαιούχου κατά την οποία  αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή  να έχει εκδοθεί μέσω του ιστότοπου www.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 121935/Ζ1/05-10-2022 εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με «Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδ. έτους 2022-23 (ΑΔΑ:ΨΨΛ74ΜΤΛΗ-ΠΘΧ)»: «Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς ή ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, που συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής/μετακίνησης, καθώς και σε περίπτωση μη απόδειξης των δηλωθέντων στοιχείων μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει περί τούτου εγγράφως και το συντομότερο δυνατό το Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών χάνει το δικαίωμα  μετεγγραφής/μετακίνησης».

Η Γραμματεία του Τμήματος μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επικύρωση από την Συνέλευση του Τμήματος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που αναγράφεται στην αίτηση τους αν γίνονται δεκτοί για εγγραφή τους στο Τμήμα μας.

Κατόπιν θα πρέπει να συνεννοηθούν με την Γραμματεία του Ιδρύματος Προέλευσης προκειμένου να αιτηθούν την διαγραφή τους ενώ η αναζήτηση των Αποφοιτηρίων (δηλ της διαγραφής) θα γίνει υπηρεσιακώς και εφόσον τα λάβουμε θα λάβουν αριθμό μητρώου και οδηγίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα μας.