Αιτήσεις αναστολής φοίτησης

16/02/2023

Οι φοιτητές (που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης ν+2), του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος μας και επιθυμούν να ζητήσουν αναστολή φοίτησης (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 άρθρου 34 Ν. 4777/2021, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρου 76 του Ν. 4957/2022)*, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος έως 24/2/2023 μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας την αίτηση «18. Αίτηση Αναστολής Φοίτησης»  συμπληρώνοντας τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την αναστολή  στο πεδίο: «Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση μου για», και επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν:

  • Σοβαρούς λόγους υγείας του αιτούντος ή συγγενών του μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, με βεβαίωση αρμόδιων δημόσιων αρχών ή οργανισμών,
  • λόγοι στράτευσης με βεβαίωση στρατολογίας
  • σοβαροί οικονομικοί λόγοι

 

Διαδικασία:

Η αίτηση εγκρίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας.

Κατά την διάρκεια αναστολής φοίτησης ακυρώνεται η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), ο φοιτητής χάνει την πρόσβαση στο my-studies και δεν μπορεί να εξεταστεί μαθήματα και να παραλάβει συγγράμματα για το διάστημα αυτό.

 

Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

 

Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τμήμα.

Η άρση της διακοπής φοίτησης είναι δυνατή με την ίδια ως άνω διαδικασία.

Σε αυτήν την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης του φοιτητή κατά την επάνοδό του, η διακοπή της αναστολής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μονό αριθμό εξαμήνων

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους αναγόμενους σε ανωτέρα βία είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης και μετά την πάροδο των ανωτέρων προθεσμιών.

 

Η αίτηση υποβάλλεται κάθε ακαδημαϊκό έτος και όχι για το σύνολο των δύο ετών που δύναται να πάρει ο φοιτητής αναστολή φοίτησης.

Κατηγορία