Ανακοίνωση σχετικά με θέση εργασίας στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα RESCHOOL

01/03/2023

Η ερευνητική ομάδα MeVer (Media Analysis, Verification and Retrieval) του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ζητά συνεργάτες για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα RESCHOOL.

Λίγα λόγια για την ερευνητική ομάδα MeVer:

Η ομάδα MeVer ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη μεθόδων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και εξόρυξης γνώσης με σκοπό την υποστήριξη της αποτελεσματικότερης διαχείρισης μεγάλου όγκου πολυμεσικών δεδομένων και με τομείς ενδιαφέροντος τη δημοσιογραφία, τα μέσα επικοινωνίας, τις δημιουργικές βιομηχανίες, την ηλεκτρονική υγεία, και άλλους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ομάδας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  mever.gr και στο LinkedIn.

Σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα RESCHOOL:

Αυτή τη στιγμή, ο ενεργειακός τομέας της Ε.Ε. ευθύνεται για το 72% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, γεγονός που απαιτεί την ταχεία και αποτελεσματική απαλλαγή της Ε.Ε. από τις εκπομπές άνθρακα σε όλους τους τομείς, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι βιωσιμότητας οι οποίοι διαπραγματεύτηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Το πρόγραμμα RESCHOOL (Strategies and tOOls for Incentivization and management of flexibility in Energy Communities with distributed Resources) έχει ως στόχο, μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών και τεχνολογικών εργαλείων, να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη συλλογική συμμετοχή των πολιτών στις ενεργειακές κοινότητες καθώς και να ενισχύσει τις αλληλεπιδράσεις των πολιτών με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) της αλυσίδας αξίας της ενέργειας.

Η υλοποίηση του προγράμματος RESCHOOL αποτελεί απάντηση στον στόχο της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 55% έως το 2030 και αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 32%. Η εγκυρότητα των εργαλείων που θα αναπτυχθούν θα αξιολογηθεί μέσω πιλοτικών προγραμμάτων σε 4 χώρες της Ευρώπης (Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία και Ελλάδα) οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς ενεργειακούς κανονισμούς, κοινωνικοοικονομικές και κλιματικές συνθήκες και ενεργειακή κουλτούρα και θα παρουσιαστούν μέσω συγκεκριμένων περιπτώσεων χρήσης (use cases) σε ενεργειακές  κοινότητες διαφορετικής νομικής υπόστασης και βαθμού ωριμότητας.

Ο/Η εν δυνάμει συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος/η για:

  • Την έρευνα και μελέτη υφιστάμενων μεθοδολογιών παιχνιδοποίησης που θα πρέπει να συνδυάζονται με τεχνογνωσία στον τομέα των ενεργειακών κοινοτήτων.
  • Το συντονισμό και την οργάνωση δραστηριοτήτων συν-δημιουργίας και συν-σχεδιασμού serious gaming εφαρμογής για ενεργειακές κοινότητες.
  • Το σχεδιασμό εκστρατειών (campaigns) με στόχο την ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στην εν λόγω εφαρμογή serious gaming.
  • Τη διοργάνωση δράσεων με σκοπό τη συλλογή δεδομένων που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη διαχείριση της ζήτησης της ενέργειας.
  • Τη δημιουργία, δοκιμή και αξιολόγηση πρωτοτύπων μέσω μίας επαναληπτικής διαδικασίας με στόχο την παρακολούθηση των αλλαγών στη συμπεριφορά του κοινού αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια των πιλοτικών προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με  e-mail στον Επιστημονικώς Υπεύθυνο του έργου Συμεών Παπαδόπουλο,  papadopatiti [dot] gr">papadopatiti [dot] gr.