Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στη Σύγκλητο ΕΚΠΑ