Διαπιστωτικές πράξεις και πρακτικά εκλογής Διευθυντών τομέων, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

28/06/2023

Διαπιστωτικές πράξεις για τις εκλογές των διευθυντών Τομέων καθώς και των εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στους Τομείς και στην Συνέλευση του Τμήματος

Κατηγορία