Παράταση αιτήσεων - Αναστολή φοίτησης ακαδημαϊκό έτος 2023-24

25/09/2023

Οι φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης ν+2) και επιθυμούν να ζητήσουν αναστολή φοίτησης (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 άρθρου 34 Ν. 4777/2021, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρου 76 του Ν. 4957/2022)*, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 ή για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος από την Παρασκευή 1/9/2023 έως την Δευτέρα 02/10/2023 μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr (κάνοντας σύνδεση με τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό, δηλαδή με το user name και password που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο https://my-studies.uoa.gr) επιλέγοντας την αίτηση «18. Αίτηση Αναστολής Φοίτησης» συμπληρώνοντας τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την αναστολή  στο πεδίο: «Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση μου για…….», και επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν:

  • Σοβαρούς λόγους υγείας του αιτούντος ή συγγενών του μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, με βεβαίωση αρμόδιων δημόσιων αρχών ή οργανισμών,
  • λόγοι στράτευσης με βεβαίωση στρατολογίας
  • σοβαροί οικονομικοί λόγοι

Διαδικασία:

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων φοιτητών διαβιβάζονται στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών για την έγκριση της αναστολής φοίτησης, μαζί με τη σχετική εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας.

Κατά την διάρκεια αναστολής φοίτησης ακυρώνεται η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), ο φοιτητής χάνει την πρόσβαση στο my-studies και δεν μπορεί να εξεταστεί μαθήματα και να παραλάβει συγγράμματα για το διάστημα αυτό.

Τα εξάμηνα που ο φοιτητής τελεί σε αναστολή φοίτησης δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τμήμα.

Η άρση της διακοπής φοίτησης είναι δυνατή με την ίδια ως άνω διαδικασία.

Σε αυτήν την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης του φοιτητή κατά την επάνοδό του, η διακοπή της αναστολής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μονό αριθμό εξαμήνων

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους αναγόμενους σε ανωτέρα βία είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης και μετά την πάροδο των ανωτέρων προθεσμιών.

Η αίτηση υποβάλλεται κάθε ακαδημαϊκό έτος και όχι για το σύνολο των δύο ετών που δύναται να πάρει ο φοιτητής αναστολή φοίτησης.