Παράταση αιτήσεων -Υπαγωγή φοιτητών σε καθεστώς μερικής φοίτησης ακαδ. έτους 2023-24

25/09/2023

Oι φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που επιθυμούν να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4777/2021, ΦΕΚ 25/17.2.21, τ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79 του ν. 4957/2023 ΦΕΚ 141/21.7.22, τ.Α καθώς και την 981 Απόφαση Συγκλήτου ΕΚΠΑ, ΦΕΚ 133/19.01.2022, τ.Β) και ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

α) φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα,

β) φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

γ) οι φοιτητές που είναι παράλληλα αθλητές και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή
 • συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών.

καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος από Παρασκευή 1/9/2023 έως την Δευτέρα 02/10/2023 μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr (κάνοντας σύνδεση με τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό, δηλαδή με το user name και password που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο https://my-studies.uoa.gr) επιλέγοντας την αίτηση 01.Γενική Αίτηση για Φοιτητικά Θέματα,  συμπληρώνοντας στο πεδίο: «Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση μου για…» υπαγωγή σε καθεστώς μερικής φοίτησης καθώς και τον αντίστοιχο λόγο πχ. «εργαζόμενος φοιτητής», προσκομίζοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

 • Εργαζόμενοι φοιτητές: Βεβαίωση από την Υπηρεσία (εφόσον πρόκειται για Δημόσια Υπηρεσία)  ή Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη που εκδίδεται μέσω gov.gr (εναλλακτικά η βεβαίωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής), ότι ο φοιτητής εργάζεται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα.
   
 • Φοιτητές με αναπηρία: Πιστοποιητικό Πάθησης (εφόσον δεν το έχουν καταθέσει με την εγγραφή τους) της ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Νοσοκομείου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ. 25Ι/171726/Α5/4-11-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην πιστοποίηση από τα ΚΕ.Π.Α.. συγκεκριμένων κατηγοριών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.
   
 • Αθλητές (μόνο όσοι υπάγονται στις κατηγορίες): Δηλαδή να ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και για όσα έτη καταλαμβάνουν διακρίσεις, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, Προσκόμιση δικαιολογητικών, εφόσον δεν υπάρχουν στον φάκελο εγγραφής τους,

 

 

 

Διαδικασία:

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων φοιτητών διαβιβάζονται στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών για την έγκριση υπαγωγής τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, μαζί με τη σχετική εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία θα ορίζει και τον αριθμό των μαθημάτων που θα μπορεί να δηλώνει κάθε φοιτητής μερικής φοίτησης.

 

Σύμφωνα με της από 7/2/2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματός, ο μέγιστος αριθμός  μαθημάτων τα οποία μπορεί να επιλέγει κάθε φοιτητές μερικής φοίτησης  ορίζονται  στο ήμισυ του αριθμού των μαθημάτων που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό έτος, και συγκεκριμένα:

 • 5 μαθήματα για του φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έτος σπουδών,
 • 8 μαθήματα για όσους βρίσκονται στο 2ο έτος
 • 10 μαθήματα για όσους βρίσκονται στο 3ο και 4ο έτος
 • και 12 για όσους βρίσκονται στο 5ο έτος και άνω.

 

Διευκρινήσεις:

 

 1. Οι φοιτητές που λόγω εργασίας είχαν υπαχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κατά το προηγούμενο ακαδ. έτος 2022-23 οφείλουν να επικαιροποιήσουν την βεβαίωση εργοδότη στέλνοντας την μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον φοιτητικό τους λογαριασμό e-mail σε αυτόν της Γραμματείας secretatdi [dot] uoa [dot] gr με θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ κατά το ίδιο διάστημα δηλαδή από 1/9/2023 έως 22/9/2023 .  
  Προσοχή η βεβαίωση εργοδότη πρέπει να αναφέρει ότι ο φοιτητής εργάζεται τουλάχιστον 20ώρες την εβδομάδα και να έχει εκδοθεί από Δημόσια υπηρεσία ή μέσω gov.gr ή να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών δεν αφορά τις άλλες κατηγορίες δικαιούχων μερικής φοίτησης.
 3. Ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, όπως προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις του νόμου, εφαρμόζεται για όλες τις ως άνω κατηγορίες φοιτητών που υπάγονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης.
 4. Οι παροχές των φοιτητών που εμπίπτουν σε καθεστώς μερικής φοίτησης είναι ίδιες με αυτές των φοιτητών πλήρους φοίτησης.