Κατάσταση Κληροδοτημάτων από τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν υποτροφίες, με επιλογή, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό