Μεταφορά θέσης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ακαδ. έτους 2023-24

12/09/2023

Καλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής τους στο Τμήμα μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’) και στο άρθρο 2 της Υ.Α.  143458/Ζ1 (ΦΕΚ 2011/16.9.2015 τ.Β’) να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2023.

Προκειμένου να συνδεθούν θα χρειασθούν τους κωδικούς του TAXIS NET  και θα επιλέξουν την αίτηση 11. Αίτηση Κατάθεσης Δικαιολογητικών Μεταφοράς Θέσης Υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας.

Στο πεδίο Προς: θα επιλέξουν το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Στα πεδία Επώνυμο, Όνομα, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία τους, στην συνέχεια θα συμπληρώσουν και τα υπόλοιπα πεδία που απαιτούνται και θα επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Ταυτότητα (και τις δύο όψεις)
  2. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο όποιο θα αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.
  3. Πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησης,
  4. Φωτογραφία

Επισημαίνεται ότι αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας συμφώνα με τα οριζόμενα στην υπ. αρίθμ. 69980/Ζ1/22.6.2023 Υ.Α. (ΦΕΚ 4002 Β ́) και η συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η Γραμματεία του Τμήματος θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής τους.  Κατόπιν θα προβεί στην εγγραφή τους, εφόσον αποσταλούν  υπηρεσιακά οι βεβαιώσεις διαγραφής (αποφοιτήριο) από τα Τμήματα προέλευσης μετά από σχετική αίτηση διαγραφής τω ενδιαφερόμενων.

Κατηγορία