Νέα θέση ΕΔΙΠ

26/10/2023
Προκηρύσσεται κενή θέση ΕΔΙΠ με γνωστικό αντικείμενο:
«Σχεδιασμός και Τεχνοοικονομική Αποτίμηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων».
ΦΕΚ 2680/13.10.2023 τευχ. Γ΄
 
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:
Μεθοδολογίες και εργαλεία για την τεχνοοικονομική ανάλυση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων. Εφαρμογές της στην ανάλυση, υλοποίηση και εξέλιξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων. Μοντελοποίηση και υποστήριξη απόφασης για τηλεπικοινωνιακές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Μοντελοποίηση και ανάλυση πολιτικών, διοικητικών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων που επιδρούν στα τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι :
 
Να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ   https://eprotocol.uoa.gr/  επιλέγοντας:
  • αποδέκτη την Γραμματεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και
  • την αίτηση 01 Γενική Αίτηση προς Γραμματεία Τμήματος (Φοιτητικά Θέματα, κα)  και
  • επισυνάπτοντας όλα τα αναφερόμενα στην προκήρυξη έγγραφα
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  26/10/2023-26/11/2023
 
Για κάθε διευκρίνιση μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 727 5154 και 210 727 5161