Αίτηση για Κατατακτήριες Εξετάσεις 2023-24

30/10/2023

Καλούνται οι πτυχιούχοι  που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2023-24, προκειμένου να φοιτήσουν στο Τμήμα μας, να υποβάλλουν αίτηση από 1-15 Νοεμβρίου 2023 μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr/ επιλέγοντας την αίτηση «08. Αίτηση για Κατατακτήριες Εξετάσεις» επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

  1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών του Τμήματος – Σχολής Προέλευσης
  2. Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών (Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
  3. Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (και τις δύο όψεις)
Κατηγορία