Κατάθεση δικαιολογητικών μετεγγραφέντων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

14/11/2023

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα μας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, που έχουν δεσμευτεί να καταθέσουν κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr/ από την Τρίτη 14 έως την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023.

  1. Προκειμένου να συνδεθούν θα χρειασθούν τους κωδικούς του TAXIS NET των ιδίων ή αν δεν διαθέτουν ενός εκ των δύο γονέων, του οποίου το ΑΦΜ αναγράφεται στην αίτηση που  υπέβαλλαν στο Υπουργείο
  2. Θα επιλέξουν την 09. Αίτηση Μετεγγραφής/Μετακίνησης
  3. Στο πεδίο Προς: θα επιλέξουν Γραμματεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  4. Στα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο,  κινητό τηλέφωνο, ΑΦΜ, Δ/νση Κατοικίας εμφανίζονται συμπληρωμένα τα στοιχεία των ίδιων (εφόσον έχουν κωδικούς ΤΑΧΙS NET) ή του γονέα ο οποίος έχει κάνει σύνδεση με τους κωδικούς του TAXIS NET
  5. Στο μεγάλο πεδίο της Αίτησης θα πρέπει να συμπληρώσουν: Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση μου για μετεγγραφή και να καταχωρήσουν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του/της φοιτητή/ τριας που μετεγγράφεται στο Τμήμα μας
  6. Στα επισυναπτόμενα έγγραφα θα πρέπει καταρχήν να επισυνάψουν την Αίτηση – Έγκριση μετεγγραφής από το Υπουργείο και στη συνέχεια
  7. ΟΛΑ τα δικαιολογητικά  που αναγράφονται στην Αίτηση – Έγκριση μετεγγραφής
  8. Ταυτότητα (και οι δύο όψεις)
  9. 1 φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)

Διευκρίνιση:

Όσον αφορά την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αδελφού του δικαιούχου κατά την οποία  αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή  να έχει εκδοθεί μέσω του ιστότοπου www.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 115724 /Ζ1/16-10-2023 εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τις «Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδ. έτους 2023-24 (ΑΔΑ:9Ε3146ΝΚΠΔ-8ΑΘ)»: «Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς ή ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, που συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής/μετακίνησης, καθώς και σε περίπτωση μη απόδειξης των δηλωθέντων στοιχείων μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει περί τούτου εγγράφως και το συντομότερο δυνατό το Υπουργείο. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών χάνει το δικαίωμα  μετεγγραφής/μετακίνησης».

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και την επικύρωση τους από την Συνέλευση του Τμήματος, η Γραμματεία ενημερώνει τους δικαιούχους, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που αναγράφεται στην αίτηση τους, για την έγκριση ή μη της μετεγγραφής τους.

Στην συνέχεια θα πρέπει να συνεννοηθούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Προέλευσης προκειμένου να αιτηθούν την διαγραφή τους, ενώ η αναζήτηση των Αποφοιτηρίων (δηλ της διαγραφής) θα γίνει υπηρεσιακώς.

Η Γραμματεία του Τμήματος θα στείλει στους δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  αριθμό μητρώου και οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική Γραμματεία μόλις λάβει τα αποφοιτήρια από τις Γραμματείες των Τμημάτων Προέλευσης.

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2023-24 θα δηλωθούν από τη Γραμματεία στους υπό μετεγγραφή φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στην ηλεκτρονική Γραμματεία.