Πρακτική Άσκηση στην Διεύθυνση εποπτείας δικτύου τηλεπικοινωνίων - NOVA TELECOMMUNICATIONS