Μεταφορά Θέσης ενστόλων και Υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας για το ακαδ. έτος 2019-20

14/09/2019

Καλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’) και του άρθρου 2 της Υ.Α.  143458/Ζ1 (ΦΕΚ 2011/16.9.2015 τ.Β’) να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής τους στη Γραμματεία του Τμήματος από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2019 κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11.00-14.00),

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησης,
  2. πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο όποιο θα αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία. Επισημαίνεται ότι αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας συμφώνα με την Υ.Α με αρ. 104100/Ζ1/1-7-19 (ΦΕΚ 2656 Β ́) και η συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η Γραμματεία της Σχολής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής του, και προβαίνει στην εγγραφή του, εφόσον αποσταλεί υπηρεσιακά ο φάκελός του με τη βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.