Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

09/04/2020

Η προθεσμία για την Υποβολή Αιτήσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 27/04/2020.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε διάφορες ερευνητικές περιοχές του Τμήματος.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι όσοι πληρούν τα εξής  τυπικά προσόντα:

 • Βασικό τίτλο σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, ή ισότιμο τίτλο με τους απονεμόμενους στην Ελλάδα αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής (αν το πτυχίο είναι από Α.Ε.Ι. αλλοδαπής πρέπει να συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το  ΔΟΑΤΑΠ).
 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική, στις Τηλεπικοινωνίες, ή σε κάποια από τις διεπιστημονικές περιοχές που θεραπεύουν τα Διατμηματικά ΠΜΣ στα οποία συμμετέχει το Τμήμα, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του (δεν απαιτείται στην περίπτωση ενιαίου & αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου).
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι επίσης  μεταπτυχιακοί φοιτητές που διανύουν το τελευταίο εξάμηνο φοίτησής τους και αναμένεται να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μέχρι την έναρξη εκπόνησης της διατριβής τους. Περισσότερες πληροφορίες για το δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων καθώς και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής  βρίσκονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και τις σχετικές Ρυθμίσεις.

 

Απαιτούμενα  δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (Διάφορα έντυπα για Υποψήφιους Διδάκτορες)
 2. Τίτλος προπτυχιακών σπουδών με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
 3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα [1] με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
 4. Αναλυτικές βαθμολογίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 6. Έως τρεις (0-3) συστατικές επιστολές
 7. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2
 8. Πιστοποιητικά γνώσης άλλων γλωσσών, αν υπάρχουν
 9. Αποδεικτικά ερευνητικής / επαγγελματικής δραστηριότητας, αν υπάρχουν
 10. Μία φωτογραφία (μπορεί να επισυνάπτεται ψηφιακά στο συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης)
 11. Φωτοτυπία δύο όψεων ταυτότητας ή διαβατηρίου

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

Υποβολή αιτήσεων

Από 11 Μαρτίου έως και 27 Απριλίου 2020
 

H υποβολή θα γίνει στο e-mail της Γραμματείας secretatdi [dot] uoa [dot] gr με συνημμένη μόνο την αίτηση ενώ για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά  οι υποψήφιοι θα στέλνουν σύνδεσμo o οποίος θα περιέχει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Ανακοίνωση
Αποτελεσμάτων

Ιούνιος 2020 στον ιστοχώρο του Τμήματος, στις ανακοινώσεις που αφορούν τους διδάκτορες

Έναρξη Εκπόνησης
Διατριβής

Ιούνιος 2020

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.di.uoa.gr/studies/graduate/phd και στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2107275228, 2107275192, email: secretatdi [dot] uoa [dot] gr).

Προκήρυξη στη Διαύγεια.


[1] (δεν είναι απαραίτητο στην περίπτωση ενιαίου & αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου)