Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) 2020-21

05/10/2020

Έχει κυκλοφορήσει ο νέος Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 2020-21 οποίος περιλαμβάνει αρκετές αλλαγές.

Στην περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία του περιεχομένου της ιστοθέσης του Τμήματος με τον νέο Οδηγό ΠΠΣ, ισχύουν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Οδηγό ΠΠΣ 2020-21.

Κατηγορία