Προκήρυξη για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

06/10/2020

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις ενδεικτικές ερευνητικές περιοχές του Τμήματος.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Υποβολή αιτήσεων Από 8 Οκτωβρίου έως και 29 Οκτωβρίου 2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Νοέμβριος 2020 στη διεύθυνση: http://www.di.uoa.gr/announcements
Έναρξη Εκπόνησης Διατριβής Δεκέμβριος 2020


Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 08.10.2020 έως 29.10.2020 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pgs.di.uoa.gr/outer/index.php


Περισσότερες πληροφορίες: http://www.di.uoa.gr/studies/graduate/phd
και στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 7275228, 210 7275192, email: secretatdi [dot] uoa [dot] gr)